logo  NORMA BG
PRODUCENT ARTYKUŁÓW PROPAGANDOWYCH
  Strona Główna |   Przepisy  | O Firmie | Regulamin | Kontakt

TABLICA  NOTARIUSZ

TABLICA  KANCELARIA NOTARIALNA

tablica notariusz

Tablica kancelarii notarialnej. Wymiar i grafika na tablicy wg rozporządzenia (50x35cm.). Stosownie do postanowienia §2 regulaminu wewnętrznego urzędowania kancelarii notarialnej ustala się opisowy wzór tablicy na budynkach, w których znajdują się kancelarie notarialne. Nasze tablice notarialne są odporne na warunki atmosferyczne (nawet 100 lat na zewnątrz). Charakteryzują się estetyką i trwałością. Otwory zabezpieczone mosiądzem. Tablica jest odporna na rozpuszczalniki (można ją umyć w przypadku wandalizmu) .

cena: 255 zł+vat (kolejne nazwisko + 20 zł)


ZARZĄDZENIE Nr 4
Prezesa Krajowej Rady Notarialnej

z dnia 8 listopada 2002 roku
Tekst jednolity
REGULAMINU WEWNĘTRZNEGO URZĘDOWANIA KANCELARII
NOTARIALNEJ
[wyciąg]
Na podstawie art. 40 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie /Dz. U.
nr 22 poz. 91/ uchwala się co następuje:
ROZDZIAŁ I
Nazwa i organizacja kancelarii notarialnej
§ 1.
Nazwa kancelarii notarialnej obejmuje imię i nazwisko notariusza.
Kancelaria notarialna prowadzona przez kilku notariuszy na zasadach spółki cywilnej
powinna to uwidocznić w swej nazwie.
§ 2.
Nazwa kancelarii powinna być uwidoczniona na tablicy wywieszonej na budynku, w którym
znajduje się lokal kancelarii, nad wejściem do budynku lub z boku od tego wejścia.
Nad tablicą należy umieścić godło państwowe.
Opis tablicy określa załącznik Nr 1.
§ 3.
1. Wewnątrz budynku, przy wejściu do pomieszczeń kancelarii, należy wywiesić tablicę
informującą o przeznaczeniu pomieszczeń, godzinach i dniach przyjęć, o czasie
przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Prezesa Rady izby
Notarialnej oraz Prezesa Sądu Apelacyjnego.
2. Na zewnątrz budynku kancelarii lub w jego pobliżu można umieścić jedną tablicę
informacyjną o treści: „Notariusz” lub „Kancelaria Notarialna”. Tablica o wymiarach
nie przekraczających 150 cm długości i 50 cm wysokości nie może wymieniać nazwiska
i imienia notariusza.
§ 4.
W pomieszczeniach notariusza powinno być umieszczone godło państwowe.
§ 5.
Notariusz prowadzący kancelarię:
1. zatrudnia pracowników kancelarii o odpowiednich kwalifikacjach,
2. dba o odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie kancelarii, stosownie dla powagi
notariatu,
3. troszczy się o kulturę pracy i sprawne załatwianie spraw w kancelarii,
4. dba o odpowiednie zabezpieczenie przechowywanych w kancelarii dokumentów i
pieczęci.
§ 6.
Rady izb notarialnych określą sposób informowania o rozmieszczeniu kancelarii notarialnych.
§ 7.
Niedopuszczalna jest indywidualna reklama kancelarii notarialnej.
[…]
Załącznik Nr 1
Stosownie do postanowienia § 2 regulaminu wewnętrznego urzędowania kancelarii
notarialnej ustala się opisowy wzór tablicy na budynkach, w których znajdują się kancelarie
notarialne.
1. Tablica dla kancelarii notarialnej winna być wykonana z białego metalu, a litery na niej
w kolorze czarnym.
2. Tablica dla kancelarii notarialnej prowadzonej przez jednego notariusza powinna mieć
wymiary: długość – 50 cm, a wysokość – 35 cm.
3. Tablica dla kancelarii notarialnej prowadzonej przez kilku notariuszy powinna mieć
długość – 50 cm, a do wysokości, o której mowa w pkt. 2, dodaje się na każde następne
imię i nazwisko notariusza 16 cm wysokości tablicy. Na końcu tablicy umieszcza się
napis „SPÓŁKA CYWILNA” z literami wysokości – 3 cm.
4. U góry tablicy winien znajdować się wizerunek orła o wysokości – 7 cm, a pod nim
napis „KANCELARIA NOTARIALNA” w jednym rzędzie, z liter o wysokości – 3 cm.
Pod tym napisem winno być wypisane imię i nazwisko notariusza literami o wysokości
2,4 cm, a pod spodem napis „NOTARIUSZ” z liter wysokości 4,2 cm.
5. Dopuszcza się stosowanie wewnątrz budynków, w których znajduje się kancelaria
notarialna, dodatkowych tablic informacyjnych z tego samego metalu z napisem
„NOTARIUSZ” z liter wysokości 4,2 cm i umieszczoną pod nim strzałką kierunkową.
Prezes
Krajowej Rady Notarialnej
(-) Leszek Zabielski


 Przepisy dotyczące tablic dla Notariuszamen sejm msw